Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden de Kiekepan ©2016 –

De Kiekepan is een catering bedrijf voor professionals en particulieren en is gevestigd aan de Grotestraat 239, 7622GJ te Borne Overijssel. De Kiekepan is in het handelsregister geregistreerd

(KvK Enschede 06082899). Dit document is van toepassing op de consumenten van de Kiekepan.

U kunt correspondeerden met de bovengenoemde adres of mailen naar info@kiekepan.nl.                                                                                                                

1.            Definitie

In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
a. Kiekepan.nl hierna te noemen: ‘De Kiekepan’.
b. Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van De Kiekepan.

2.            Bestellingen

De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen op www.kiekepan.nl. Bestellingen dienen tenminste 3 werkdagen voorafgaand aan de afleverdatum gedaan te worden. ‘de Kiekepan’ kan niet garanderen dat bestellingen die korter dan 3 werkdagen voorafgaand aan de afleverdatum worden geplaatst volledig kunnen worden uitgeleverd. De opdrachtgever wordt hierover gecontacteerd.

De automatisch bericht na de bestelling op de website is geen bevestiging. De bestelling wordt telefonisch of via de mail bevestigd door de Kiekepan. Wij nemen uiterlijke binnen 24 uur contact met de opdrachtgever. Indien dat niet gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met 074-2670673.

3.            Offertes

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes van de Kiekepan vrijblijvend.

Offertes met een herhalend karakter binden de Kiekepan slechts voor het door de Kiekepan schriftelijk vastgestelde tijdsbestek.

Bij het uitblijven van opdrachten na de gevraagde offerte kunnen de organisatiekosten slechts in rekening worden gebracht, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Dit geldt ook voor offertes uitgebracht aan de Kiekepan door leveranciers;

De prijzen die genoemd zijn in de offertes van de Kiekepan dan wel de gehele offertes hebben een geldigheid van 21 dagen, tenzij anders vermeld of tenzij de Kiekepan de aanbieding binnen die termijn intrekt. Na deze periode vervallen eventuele opties en kan de Kiekepan de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.

4.            Bezorging

4.1.        Leveringstijden

‘De Kiekepan’ levert het gehele jaar door. ‘De Kiekepan’ behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden, bijvoorbeeld op feestdagen. Wanneer de uitlevering van de hapjes op een feestdag zou vallen, dan wordt over de mogelijkheden op die dag met u gecorrespondeerd. Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

4.2 Aflevering 

In geval van zakelijk opdrachtgevers worden de hapjes afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is. ‘De Kiekepan’ is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mochten de hapjes niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten de hapjes bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan worden de hapjes weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan, welke beschrijft dat u de bestelling dezelfde dag kunt afhalen op een afhaaladres. Het niet afhalen van de bestelling ontslaat u onder geen beding van u betaalverplichting. De opdrachtgever blijft in dit geval verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten.

4.3 Spoedbezorging

Mocht de opdrachtgever catering met spoed willen bestellen dan dient de opdrachtgever telefonisch contact op te nemen De Kiekepan (074-2670673).

4.4 Bezorgkosten

De Kiekepan berekend op elke online bestelling € 15,00 euro bezorgkosten door heel Twente per rit. Voor dit bedrag komen wij de catering bezorgen, eventueel uitpakken, geven wij een korte uitleg en alle vuile materialen halen we weer op. Wij doen de afwas!.

Bezorgkosten kunnen afwijken van het bovengenoemde indien er andere afspraken zijn gemaakt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

5.            Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website www.kiekepan.nl zijn inclusief BTW. Er geldt bij bepaalde producten en/of diensten een minimaal bestelbedrag. Prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en/of wijzigingen.

6.            Betaling

6.1 De door ons vermelde prijzen zijn voor particulieren inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Indien een levering / activiteit plaatsvindt in naam van een onderneming, dan zullen de prijzen exclusief BTW worden vermeld;

6.2 Na het ondertekenen van de opdrachtbevestiging ten behoeve van een levering / activiteit welke een bedrag van € 500 inclusief BTW te boven gaat, ontvangt opdrachtgever een voorschotnota voor 50% van de totaalsom bij een overeengekomen vast bedrag. Bij een opdrachtbevestiging waaruit blijkt dat het totaalbedrag op basis van nacalculatie plaatsvindt, zal na ondertekening van de opdrachtbevestiging een schatting worden gemaakt van het te factureren bedrag, waarvan 50% als voorschotnota in rekening wordt gebracht, indien het naar verwachting te factureren bedrag de som van € 500 te boven gaat. De voorschotnota dient binnen een termijn van  14 dagen na de  datum, vermeld op de voorschotnota, te zijn voldaan of indien de levering / activiteit eerder plaatsvindt uiterlijk 1 week voor aanvang van de levering / activiteit dan wel per omgaande indien de levering / activiteit  plaatsvindt binnen 1 week na het ondertekenen van de opdrachtbevestiging.

6.3 Bedragen vermeld op facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt op bankrekeningnummer: NL 11 RABO 0145 6710 62 t.n.v. de Kiekepan V.O.F. onder vermelding van het factuur- en klantnummer. Eventuele verrekeningen in deelname, evenals extra uitgaven zullen in de eindfactuur worden gecorrigeerd;

6.4 Andere niet in de opdrachtbevestiging opgenomen posten, waaronder additionele uitgaven tijdens een levering / activiteit worden achteraf gefactureerd;

6.5 Indien de opdrachtgever nalaat om een der betalingen tijdig te voldoen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, eenzijdig te beëindigen. De eventueel door ons reeds gemaakte kosten zullen alsnog aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht;

6.6 Vanaf de datum dat de betalingen door de opdrachtgever plaats had moeten vinden tot de datum van betaling is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is direct in verzuim en aldus de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gezien;

6.7 Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 25% van de overeengekomen totaalprijs.

7.            Aansprakelijkheid

7.1 De Kiekepan staat tegenover haar opdrachtgever garant voor een correcte uitvoering van de door haar geaccepteerde opdracht, een en ander conform de in de opdrachtbevestiging opgenomen tekst. Daarbij is niet van belang of de Kiekepan al dan niet medewerkers of andere dienstverleners zal inschakelen bij de uitvoering.

7.2 Behoudens de verantwoordelijkheid van de Kiekepan krachtens wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, is de Kiekepan nimmer aansprakelijk voor de kosten, schade en intresten, die eventueel ontstaan als direct gevolg van:

a. een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming door de Kiekepan;

b. daden of nalatigheid van de opdrachtgever of de gasten / deelnemers.

7.3 Iedere eventuele aansprakelijkheid van de Kiekepan uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat ter zake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de Kiekepan vergoed wordt.

8.            Schade en of vernielingen tijdens activiteit/ opdracht

Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door gasten/ deelnemers zullen, op de opdrachtgever verhaald worden.

9.            Annulering

Voorafgaand aan de afleverdatum kan de opdrachtgever annuleren. Tot 7 dagen voorafgaand aan de uitleverdatum is annuleren kosteloos. Bij annuleringen die bij ons binnen komen tussen 7 en 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum worden 25% annuleringskosten met een minimum van €25,00 in rekening gebracht. Annuleringen korter dan 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum, worden volledig in rekening gebracht. Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van ‘hapjes aan huis’. De annulering wordt definitief nadat ‘hapjes aan huis’ u hierover schriftelijk/per mail bevestigd heeft.

10.          Privacy statement

De Kiekepan gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. De Kiekepan houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

11.          Eigendom goederen

Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door opdrachtgever ter beschikking gestelde niet voor consumptie geschikte goederen, blijven eigendom van de Kiekepan. Indien dergelijke goederen van de Kiekepan achterblijven dient hiervan melding te worden gedaan aan de Kiekepan en dienen deze aan de Kiekepan geretourneerd te worden. Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden dan wel personeelsleden of derden  veroorzaakt, moeten door opdrachtgever aan de Kiekepan worden vergoed.

12.          Klachten

12.1 De opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etenswaren en/of drinkwaren binnen 2 uur na levering aan de Kiekepan te melden, opdat de Kiekepan de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen. Voornoemde termijn geldt op het moment dat de diensten tijdens de openingstijden worden verricht. Indien de diensten buiten de openingstijden worden verricht dan dient de melding onmiddellijk op de eerste werkdag daarna te geschieden;

12.2 Eventuele klachten worden door de Kiekepan slechts in behandeling genomen, indien opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering de gebreken aan de Kiekepan doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen de Kiekepan schriftelijk daarvan in kennis stelt onder een nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

13.          Nieuwsbrief en ongewenste e-mail

Als u een bestelling plaatst, wordt u opgenomen in ons klantenbestand. Klanten ontvangen enkele malen per jaar een nieuwsbrief en/of aanbieding van De Kiekepan. U blijft mail van ons ontvangen tot een eventuele afmelding. Wilt u zich afmelden, stuur dan een e-mail naar info@kiekepan.nl. De Kiekepan verstuurt nooit zogenaamde ‘spam’ (ongewenste e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen.

14.          Technisch bewaren van persoonsgegevens

De informatie die bij een bestelling aan ons wordt verstrekt wordt bewaakt op een serie beveiligde servers, beschermd door 128 bits encryptie en een firewall.

15.          Cookies

De Kiekepan gebruikt een techniek genaamd “Cookies”, om de site zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat De Kiekepan gebruikt is een nummer, waardoor we u de volgende keer sneller kunnen helpen. Uw postcode wordt bijvoorbeeld alvast ingevuld, u kunt ook uw gebruikers informatie bewaren. Dit zorgt ervoor dat u sneller uw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te ‘onthouden’ welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een (gecodeerd) nummer.

16.          Intellectueel eigendomsrecht

De Kiekepan is een beschermde merknaam. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van De Kiekepan enig onderdeel van de website te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse een deel van onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook, kunt u zich wenden tot info@kiekepan.nl en een aanvraag daartoe indienen.

17.          Overmacht

17.1 Indien de voortgang in de uitvoering van de orders en/of overeenkomst, ten gevolge van een niet aan de schuld van de opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming in de nakoming, en te voorzien valt dat de uitvoering voor een periode van meer dan 2 weken zal worden belemmerd, dan is de Kiekepan gerechtigd om de order en/of de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. In dit geval is de opdrachtgever gehouden de Kiekepan het verschuldigde bedrag in verhouding tot het door de Kiekepan verrichte werk uit te betalen;

17.2 In geval van een niet aan de schuld van de Kiekepan toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst, zal de opdrachtgever daarvan met bekwame spoed mededeling doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de opdrachtgever 2 weken de tijd om de order en/of overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Indien de opdrachtgever besluit tot annulering, zal hij verplicht zijn het reeds door de Kiekepan uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, dat zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst.